Buscar
Pinterest Facebook Instagram
 • No hi ha productes a la cistella.
  >  Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

En compliment del que estableix Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Donya GEMMA CALVO LOVICO com a titular de l’activitat empresarial denominada “NINET JOGUINES” actuant com a Responsable del Fitxer l’informa, l’informa expressament que les seves dades de caràcter personal recollides seran objecte de tractament en els nostres fitxers degudament sotmesos a processos segurs de tractament i emmagatzematge de dades.

 

La visita a aquest lloc web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que proporcioni l’usuari alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la normativa de protecció de dades de caràcter personal en vigor, i d’acord se li explica i detalla en la present politica de protecció de dades de caràcter personal .

 

 

La finalitat de les dades que vostè proporciona i que són incorporats als fitxers assegurances de protecció de dades és:

 

 • Gestionar les peticions formulades per vostè com a usuari
 • Contestar les peticions formulades
 • Gestionar les activitats pròpies del nostre objecte social, consistent en activitats de venda de joguines infantils .

En compliment de les obligacions legals, abans d’efectuar qualsevol compra o comanda NINET JOGUINES us demanarà les dades fiscals per poder emetre la corresponent factura, així com les dades bancàries per poder gestionar el cobrament dels productes comprats. L’usuari, proporcionant les dades consent expressament que aquestes dades siguin usats únicament amb la finalitat de facturació, gestió bancària i per realitzar els serveis propis de l’activitat.

 • Previ consentiment exprés addicional que s’indicarà en el moment del registre:
 • Finalitat publicitària i/o informativa dels nostres serveis i de les novetats que es produeixin i que considerem que poden ser objecte del seu interès.
 • Finalitat publicitària i/o informativa consentint la recepció d’una felicitació d’aniversari per als seus fills menors d’edat amb possibilitat d’enviament de codis promocionals vinculats a aquest aniversari com a regal.

 

NINET JOGUINES l’informa que conservarà les seves dades un cop finalitzada tota la relació amb l’usuari únicament per a les finalitats exposades, així com per a aquelles finalitats d’estricte compliment d’obligacions legals.

 

Sempre podrà donar-se de baixa de les comunicacions publicitàries, informatives i/o dels nostres butlletins d’informació a l’apartat especialment habilitat per a això en cada un d’ells.

 

Com a usuari i interessat, i en virtut del seu dret d’informació, en aquest apartat l’informem expressament que vostè és titular dels drets que s’indiquen a continuació, i els quals són respectats per NINET JOGUINES en el tractament de les seves dades de caràcter personal:

 

 • Dret d’accés: En virtut del dret d’accés l’afectat pot obtenir del responsable del tractament informació relativa a dades concretes, incloses en un determinat fitxer, o la totalitat de les seves dades sotmeses a tractament. Aquest dret, constitueix el pilar dels drets que té l’afectat, ja que se li atorga un dret a conèixer les dades sotmeses a tractament, i per tant, fer possible el seu poder de control sobre les dades, d’aquesta manera, l’interessat està facultat a conèixer la informació relativa a la seva persona que consti en bases de dades i fitxers automatitzats o no.
 • Dret de rectificació: és el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: L’exercici del dret de cancel·lació donarà lloc al fet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives, sense perjudici del deure de bloqueig acord amb que preveu la normativa vigent.
 • Dret d’oposició: és el dret de l’afectat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix en els següents supòsits:
 • Quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, com a conseqüència de la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva situació personal, que ho justifiqui, sempre que una llei no disposi el contrari.
 • Quan es tracti de fitxers que tinguin per finalitat la realització d’activitats de publicitat i prospecció comercial, qualsevol que sigui l’empresa responsable de la seva creació.
 • Quan el tractament tingui per finalitat l’adopció d’una decisió referida a l’afectat i basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal.

 

 • Dret de transparència : qualsevol tractament de dades personals ha de ser lícit i lleial. Per a les persones físiques ha de quedar totalment clar que s’estan recollint, utilitzant, consultant o tractant d’una altra manera dades personals que els concerneixen, així com la mesura que aquestes dades són o seran tractats.
 • Dret a l’oblit : L’interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
 • Les dades personals ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d’una altra manera.
 • L’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l’article 6, apartat 1, lletra a) de l’RGPD, o l’article 9, apartat 2, lletra a) de l’RGPD, i aquest no es basi en un altre fonament jurídic.
 • L’interessat s’oposi al tractament d’acord amb l’article 21, apartat 1 de l’RGPD, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l’interessat s’oposi al tractament d’acord amb l’article 21, apartat 2 de l’RGPD.
 • Les dades personals hagin estat tractats il·lícitament
 • Les dades personals han de suprimir-se per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui al responsable del tractament
 • Dret a la limitació del tractament : L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
 • L’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos.
 • El tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.
 • El responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • L’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21, apartat 1 de l’RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.
 • Dret a la portabilitat de les dades : L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable a què se’ls hagués facilitat, quan:
 • El tractament estigui basat en el consentiment d’acord amb l’article 6, apartat 1, lletra a) de l’RGPD, o l’article 9, apartat 2, lletra a) de l’RGPD, o en un contracte d’acord amb l’article 6, apartat 1, lletra b) de l’RGPD, i
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats

 

Tots els drets anteriors, així com aquells que puguin sorgir d’acord amb la normativa vigent en protecció de dades, ja sigui nacional o de la UE són personalíssims i seran exercits per l’afectat.

 

Aquests drets s’exercitaran:

 

 • L’afectat, acreditant la seva identitat, de la manera que preveu l’apartat següent.
 • Quan l’afectat es trobi en situació d’incapacitat o minoria d’edat que l’impossibiliti l’exercici personal d’aquests drets, podran exercir el seu representant legal, en aquest cas serà necessari que acrediti tal Condició
 • Els drets també es poden exercir a través de representant voluntari, expressament designat per a l’exercici del dret. En aquest cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat, mitjançant l’aportació de còpia del seu document nacional d’identitat o document equivalent, i la representació conferida per aque

 

Les condicions generals per a l’exercici dels drets són:

 

 • Els drets són drets independents, de manera que no es pot entendre que l’exercici de cap d’ells sigui requisit previ per a l’exercici d’un altre.
 • L’exercici per l’afectat dels seus drets serà

 

 

L’exercici dels drets s’ha de portar a terme mitjançant la marcació de la casella habilitada a l’afecte en cadascuna dels nostres correus electrònics (newsletter) que té efectes automàtics, o bé, si vostè ho prefereix mitjançant comunicació adreçada al responsable del fitxer, per < strong> correu postal a les nostres oficines situades a Terrassa (Barcelona) carrer Josep Trueta nº 124, 08224 o per email a Ninet @ ninetjoguines.com que contindrà:

 

 • Identificació de l’interessat mitjançant un document vàlid que l’identifiqui i, si escau, de la persona que el representi, o instruments electrònics equivalents; així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació. La utilització de signatura electrònica identificativa de l’afectat eximirà de la presentació de les fotocòpies del DNI o document equivalent.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud, i documents acreditatius de la petició que formula, si s’escau
 • Adreça a efectes de notificacions on vulgui rebre la contestació
 • Data i signatura del sol·licitant.

 

Així mateix, un cop informat dels seus drets, i en relació a les dades proporcionades l’USUARI accepta expressament que:

 

 • Les seves dades, un cop verificat que vostè com a usuari ha indicat el seu consentiment exprés, siguin utilitzades per enviar informació i comercialització dels nostres serveis i productes promocionals, els quals es faran per via.
 • Procedirem a la cancel·lació i supressió de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats, o quan vostè com a usuari, així ens ho sol·liciti conforme al seu dret de cancel·lació. </li >
 • En cas que les dades recollides s’utilitzessin per a una finalitat diferent per a la qual haguessin estat recaptats o recollits es requerirà el consentiment exprés i previ dels interessats.

 

NINET JOGUINES l’informa expressament que no es cedeixen les dades a tercers amb finalitat publicitària, les úniques cessions de dades amb aquelles obligatòries per poder prestar els serveis contractats per vostè com a usuari a través de la nostra botiga on-line, i aquells que s’hagin de cedir a tercers per obligació legal. Així mateix, NINET JOGUINES li garanteix que té subscrits amb tercers els contractes que regulen aquestes cessions de dades perquè siguin segures i que per tant, les dades cedides únicament et són usats amb la finalitat abans descrita i consentida per vostè com a interessat.

 

NINET JOGUINES l’informa que s’han adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries al nostre abast per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat

 

Les dades sol·licitades en el lloc web són obligatoris. La negativa a proporcionar les dades sol·licitades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als que eren sol·licitats, atès que si vostè no proporciona els mateixos, ni tampoc el seu consentiment exprés per al seu tractament, aquesta part no estaria complint amb els seus obligacions legals derivades de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Consulteu la nostra política de cookies que també troba en el nostre lloc web al seu lliure accés.