Buscar
Pinterest Facebook Instagram
 • No hi ha productes a la cistella.
  >  Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ DE LA BOTIGA ON-LINE “NINET JOGUINES”

 

 

A continuació es detallen, enuncien i exposen les Condicions Generals d’Accés i ús de la botiga virtual de Na GEMMA CALVO LOVICO titular de l’activitat empresarial denominada NINET JOGUINES consistent en la venda on-line de joguines infantils a través del web www.ninetjoguines.com

 

1. OBJECTE I GENERALITATS

Les presents Condicions Generals d’Accés i ús del lloc web www.ninetjoguines.com i de la seva botiga on-line (en endavant “el Lloc web”) les quals son propietat i son explotades en exclusivitat per Na GEMMA CALVO LOVICO amb domicili a Terrassa (Barcelona) carrer Josep Trueta nº 124, 08224 i amb NIF núm. 45483315X.

 

Les presents condicions generals regulen l’accés i ús de la botiga on-line. Per a les condicions d’ús del Lloc web pot consultar el nostre Avís Legal i/o la nostra política de protecció de dades i privadesa, les quals estan publicades a la pàgina principal del web www.ninetjoguines.com i son de lliure accés.

 

A continuació se li informa i sol·licita el seu consentiment exprés en relació a les normes d’ús, les condicions de la contractació que li afecten a vostè com a usuari, i les responsabilitats derivades de l’ús de la botiga on-line i del procés de compra a la mateixa.

 

Qualsevol persona que accedeixi i/o utilitzi el Lloc Web té la consideració de consumidor i usuari, i accepta, des del moment del accés inicial, així com mitjançant la marcació expressa de la casella del consentiment que es sol·licita obligatòriament per a realitzar qualsevol compra i registre, les presents Condicions Generals de Contractació, Accés i Ús, les quals seran d’aplicació independentment de les condicions particulars de contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment en funció de cada producte específic, i que en cas d’existir s’indicaran indubtablement a la fitxa del producte, la qual recomanem que vostè revisi abans de comprar. En conseqüència, s’adverteix al consumidor i usuari, de la necessitat, conveniència i importància de llegir atentament i comprendre aquestes Condicions Particulars i Generals de cada producte que desitgi comprar, així com qualsevol altre del Lloc Web, amb caràcter previ a la seva acceptació. L’acceptació de les mencionades Condicions Generals i Particulars és obligatòria en compliment de la normativa vigent, tant de protecció de dades com de comerç electrònic, i per aquest motiu, quan vostè marqui expressament la casella d’acceptació, NINET JOGUINES entendrà que vostè com a usuari ha llegit atentament, ha entès i està acceptant de forma expressa tots els seus termes i condicions. En cas de que vostè com a consumidor i usuari no accepti de forma expressa les condicions Generals i Particulars l’informem que no podrem procedir a prestar-li els nostres serveis.

 

2.ACCÉS I ÚS DE LA BOTIGA ON-LINE DE NINET JOGUINES

El Lloc Web proporciona accés als continguts a internet pertanyents a NINET JOGUINES o als seus proveïdors, continguts als quals l’usuari pot tenir accés de forma lliure.

 

El consumidor i usuari assumeix la responsabilitat del bon ús del portal i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que NINET JOGUINES ofereix a través de la seva botiga on-line i del seu Lloc Web, i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals i/o contraries a la bona fe i al ordre públic; provocar danys als sistemes físics, lògics, etc. de NINET JOGUINES o del Lloc Web, del dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats.

 

Queda prohibida de forma expressa l’ús, còpia, reproducció per qualsevol mitjà de les imatges, software, textos, marques, logotips, estructures, dissenys, accessos, usos, etc. del Lloc Web, havent-se d’abstenir l’usuari de realitzar qualsevol activitat relativa a aquests fets.

 

Addicionalment d’aquest accés lliure, per als serveis de venda prestats per NINET JOGUINES a través del Lloc Web no serà necessari que l’usuari es registri, però per completar el procediment de compra correctament, el consumidor haurà de proporcionar obligatòriament una sèrie de dades personals necessàries per poder complir amb les obligacions legals (facturació, comptabilitat, gestió de pagaments, transport, etc.), i per poder realitzar un seguiment de la comanda, per això és obligatori que el consumidor accepti de forma expressa tant les presents condicions de contractació com la nostra política de protecció de dades i privadesa, en compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de dades. En aquests casos, serà d’aplicació les disposicions recollides expressament a la “Política de Privadesa” que hauran de ser expressament acceptades com a requisit previ a la contractació de qualsevol servei. L’acceptació d’aquesta política de protecció de dades és obligatòria en compliment de la normativa vigent, i per aquest motiu, quan vostè marqui expressament la casella d’acceptació, NINET JOGUINES entendrà que vostè com a usuari ha llegit atentament, ha entès i està acceptant de forma expressa tots els seus termes i condicions. En cas de que vostè com a consumidor i usuari no accepti de forma expressa la nostra política de protecció de dades, l’informem que no podrem procedir a prestar-li els nostres serveis.

 

Els continguts del Lloc Web estan dirigits a tots els usuaris majors de 18 anys, sense necessitat de proporcionar dades fins l’inici de la compra o la sol·licitud de tramesa de les ofertes i/o descomptes.

 

NINET JOGUINES per si mateixa o per ser cessionària, és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del Lloc Web, així com dels continguts de la mateixa, i dels que no ho sigui, ho son els seus proveïdors, sent extensiva la protecció dels mateixos.

 

El consumidor i usuari es compromet mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de NINET JOGUINES. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web, no podrà imprimir-los, ni copiar-los ni emmagatzemar-los en cap tipus de sistema d’emmagatzematge (ordinador, disc dur intern o extern, dispositius d’emmagatzematge on-line, etc.), sent el seu ús únicament a efectes personals i privats, quedant per tant, terminantment prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altre forma d’explotació; així com la seva modificació, alteració, etc. El consumidor i usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir i/o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat al Lloc Web.

 

En cap cas s’entendrà que l’accés i ús del Lloc Web per part del consumidor i usuari implica la renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels citats drets per part de NINET JOGUINES.

 

NINET JOGUINES es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presentin a través de la mateixa, com la forma en que aquests apareixen presentats o localitzats a la seva pàgina web.

 

En cas de que en el Lloc Web es mostrin enllaços o hipervincles cap a altres llocs web, NINET JOGUINES no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs web ni sobre el contingut dels mateixos.

 

En cap cas NINET JOGUINES assumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts de cap enllaç que formi part d’un lloc aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, licitud i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda a cap dels citats enllaços o hipervincles o altres llocs d’internet.

 

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió ni participació amb cap de les entitats connectades.

 

3. NEWSLETTER

Els consumidors i usuaris que vulguin rebre, periòdicament, a la seva adreça de correu electrònic les ofertes i descomptes disponibles, hauran d’haver donat el seu consentiment de forma expressa per rebre aquestes comunicacions. Aquest consentiment es presta completant i enviant el formulari existent al Lloc Web i indicant la casella d’acceptació expressa de la política de privacitat i de protecció de dades, que inclou la informació i el consentiment exprés en quant al tractament de les dades personals amb aquesta finalitat.

 

La periodicitat dels enviaments d’informació sobre les ofertes serà amb caràcter puntual quan hi hagi alguna oferta.

 

L’usuari registrat dona el seu consentiment exprés amb l’acceptació de les presents condicions d’Accés i ús per rebre totes les nostres newsletters amb les ofertes i descomptes disponibles. En cas de no voler rebre totes o algunes de les nostres newsletters, en qualsevol moment, l’usuari es podrà donar de baixa, bé a través de link que es mostrarà a cadascuna de les newsletters o bé dirigint-se per escrit a NINET JOGUINES.

 

4. INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTES

Cada producte inclourà els paràmetres, detalls i condicions específiques dels serveis i/o dels productes oferts. En concret contindrà la informació específica i necessària per conèixer les condicions específiques del producte, els terminis de validesa de la oferta, els requisits, restriccions, limitacions o advertències tècniques, físiques o legals sobre el producte o servei, que seran considerades com condicions particulars i que hauran de ser expressament acceptades en el moment de la compra per part dels usuaris.

 

Les descripcions dels productes o serveis oferts al Lloc Web es realitzen en base a la informació proporcionada pels proveïdors de NINET JOGUINES. Les fotografies o vídeos relatius als productes i serveis, i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al Lloc Web de NINET JOGUINES son sobre els productes o serveis reals oferts i posats a la venda amb la finalitat de donar la major informació veraç i precisa sobre el producte o servei i les seves característiques. No obstant, es fa expressa menció del seu caràcter divulgatiu i orientador, i que aquests manquen de caràcter exhaustiu, motiu pel qual NINET JOGUINES refusa qualsevol responsabilitat sobre la informació no elaborada directament per NINET JOGUINES o no publicada de forma autoritzada per aquesta sota el seu nom, al igual que la responsabilitat que es pugui derivar d’un mal ús dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells de manera temporal o definitiva.

 

5. PREU

En tots els productes i/o serveis s’indica el seu preu sense aplicació del descompte. Els preus presentats al Lloc Web estan subjectes a IVA i als altres impostos que poguessin correspondre. L’import corresponent al IVA, i als altres impostos, s’informarà de forma desglossada a la factura i/o albarà de compra. L’import a pagar pel consumidor és l’import final, incloent tant els impostos com el cost del transport.

 

A les condicions particulars del producte s’indicarà l’import de les despeses d’enviament del producte, els quals en cas de finalitzar-se la venda s’entendrà que han sigut acceptats pel usuari. L’import de les despeses d’enviament es determinaran en funció del pes i del destí dels productes comprats. Aquest import serà informat en el moment de confirmació de a comanda i abans de procedir al pagament. Les despeses de l’enviament poden variar en funció del transportista i no son responsabilitat de NINET JOGUINES.

 

Amb caràcter general el transport serà gratuït per a les compres superiors a 70€ a Espanya peninsular i 100€ a les Illes Balears. La resta de compres inferiors a 70€ tindran un cost de 4,5€ per Espanya peninsular i 13,50€ a les Illes Balears.

 

S’informa al client que poden existir càrrecs addicionals en funció del lloc d’entrega o de les circumstàncies particulars de la mercaderia, així com en el cas de que no es pugui efectuar l’entrega del paquet en el lloc indicat pel client degut a un error a l’adreça i/o en el destinatari, que sigui directament responsabilitat del client per haver-lo consignat incorrectament al moment de fer la comanda.

 

La informació sobre el preu dels productes, sempre és sense aplicació d’ofertes ni descomptes que pugui tenir l’usuari, la fixació del preu és potestat discrecional de NINET JOGUINES.

 

Els preus del Lloc Web son preus finals. Els consumidors i usuaris que hagin adquirit un producte i/o servei no hauran d’abonar cap altre quantitat extra a cap tercer per a gaudir del mateix. L’únic càrrec addicional que pot produir-se és en el cas de que per un error del comprador al consignar les dades de l’entrega, aquesta entrega no es pugui efectuar i hagi de realitzar-se a un altre lloc o a una persona diferent a les de les dades indicades inicialment. Així mateix, es poden generar càrrecs addicionals i/o a càrrec directe del consumidor en cas de devolucions fora del termini de 7 dies posteriors a la compra.

 

6. PAGAMENT

El pagament s’efectuarà a través de tarja de crèdit o dèbit (VISA, Mastercard, Visa Electròn i/o altres targes anàlogues), transferència bancaria o través de compte de Paypal, i es carregarà al compte del usuari en el moment de realitzar la compra. La tarja amb la que es faci el pagament haurà de tenir com a entitat emissora un banc o caixa Espanyol i estar vigent en el moment de la compra i durant els 30 dies següents a la mateixa.

 

En el pagament per tarja de crèdit o dèbit, en el moment que es realitza la comanda i/o acceptació de la compra, l’usuari proporcionarà les dades de la tarja de crèdit o dèbit, la data de caducitat, el CVV2/CVC2 (els 3 dígits de seguretat que consten a la part del darrera de la tarja), així com el nom del titular de la mateixa, i altres dades en funció de l’entitat bancaria.

El Lloc Web derivarà al consumidor a una plataforma / passarel·la de pagament d’una entitat bancaria col·laboradora de NINET JOGUINES la qual gestiona el pagament de forma completament segura i confidencial, aquesta plataforma de pagament, una vegada confirmat el mateix, li proporcionarà un justificant i/o un codi de confirmació del pagament, podent-se sol·licitar confirmacions addicionals en funció de les condicions de cada usuari amb la seva entitat bancaria. Aquesta gestió de pagament es gestiona externament per la pròpia entitat bancaria la qual no conservarà les seves dades per posteriors transaccions.

 

Al pagament a través de transferència bancaria, NINET JOGUINES l’indicarà el número de compte on ha de realitzar l’ingrés del import total de la comanda (inclosos impostos i despeses de transport), així com la referència del pagament i les instruccions addicionals que siguin convenients per assegurar la correcta recepció del mateix. Se li informa que únicament es processarà la comanda una vegada verificada la correcta i integra recepció del import al compte titularitat de NINET JOGUINES facilitada al efecte, per això, s’haurà d’indicar de forma inequívoca el número de comanda i la referència proporcionada.

 

Al pagament a través de servei o compte PayPal, l’usuari serà redirigit al Lloc Web oficial de PayPal per que introdueixi la modalitat de pagament i les dades necessàries per a l’efectivitat del pagament.

 

En qualsevol cas, per cada compra, independentment de si el pagament es realitza per tarja de crèdit o de dèbit, (VISA, Mastercard, Visa Electròn i/o altres targes anàlogues), transferència bancaria o a través del compte de Paypal, l’usuari haurà de proporcionar la informació sol·licitada que serà tramitada a través de “passarel·les segures de pagament on-line” (veure apartat de seguretat), perquè NINET JOGUINES no guarda les dades bancaries una vegada confirmada i realitzada la compra.

 

Una vegada realitzada la compra, s’enviarà un albarà imprimible com a comprovant o factura de compra indispensable per acreditar l’adquisició del producte o servei. L’albarà és únic per cada compra realitzada i està identificat amb un número i amb el nom del usuari, que servirà per identificar la validesa i vigència de mateix.

 

NINET JOGUINES només autoritza la utilització dels albarans per a les finalitats per a les quals son emesos, és a dir, pel consum per part del usuari del servei o producte adquirit. Estan expressament prohibides les pràctiques i/o activitats que utilitzin els albarans emesos per NINET JOGUINES amb finalitats mercantils i/o lucratives.

 

En el supòsit que l’usuari desitgi obtenir una factura del producte o servei adquirit, haurà d’indicar de forma expressa les dades fiscals, i la voluntat de rebre aquesta factura a les condicions específiques de la compra on es demanarà si desitja que la factura sigui enviada per e-mail al correu electrònic de usuari o bé en paper conjuntament amb l’enviament del producte.

 

En cas de que a les condicions específiques del producte no es faci referència al enviament directe de la factura, NINET JOGUINES informa que aquesta podrà ser sol·licitada per l’usuari via e-mail, indicant el seu nom i cognoms o la denominació social, el NIF, domicili i el producte o servei adquirit.

7. CONDICIONS DE DISPONIBILITAT I DURACIÓ D’OFERTES

Tota la informació actualitzada sobre la disponibilitat i la duració de les ofertes estarà disponible pels usuaris del Lloc Web durant la vigència de la mateixa.

 

NINET JOGUINES farà tot el que sigui possible per complaure a tots els seus usuaris amb les demandes de productes i serveis. No obstant, en determinades ocasions, i degut a causes que difícilment son controlables per NINET JOGUINES és possible que l’estoc disponible no pugui satisfer a tots o determinades comandes dels usuaris.

 

Per al supòsit de que el producte o servei no estigui disponible desprès d’haver-se realitzat la comanda, l’usuari serà informat per e-email de l’anul·lació total o parcial d’aquest, causant la devolució total o parcial del càrrec generat en compte corrent, tarja o compte de Paypal. L’anul·lació parcial de la comanda degut a la falta de disponibilitat d’un producte no dona dret a l’anul·lació de la totalitat de la comanda.

 

Si com a conseqüència de l’anul·lació l’usuari decideix retornar el producte, haurà de seguir el que s’estableix al apartat de la política de devolucions.

 

8.SEGURETAT

NINET JOGUINES compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles al sector. Addicionalment, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur que utilitza el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió que permet que la informació que es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible pel ordinador del usuari i del Lloc web.

D’aquesta forma, al emprar el protocol SSL es garanteix:

 • Que l’usuari està comunicant les seves dades al centre servidor de NINET JOGUINES i no a qualsevol altre que intenti fer-se passar per aquest; i
 • Que entre l’usuari i el centre servidor de NINET JOGUINES les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

 

Així mateix, NINET JOGUINES manifesta que no guarda dades confidencials relatives al mitjà de pagament emprat per l’usuari una vegada està confirmada i finalitzada la compra. Les entitats bancaries amb les que NINET JOGUINES té signats acords per a la prestació de serveis de pagament a través del que es coneix com a “passarel·la segura de pagament online” son les úniques que poden tenir accés a aquestes dades per gestionar els pagaments i cobraments. Quan es realitza un pagament, l’usuari es dirigit a una web segura (https) de l’entitat bancaria, on introduirà les seves dades de la tarja i es validarà la operació, de forma inaccessible per a tercers.

 

 

9. ENTREGA DE PRODUCTES

Cada compra realitzada per part del usuari precisa l’acceptació de les condicions d’Accés i Ús, mitjançant la marcació de la corresponent casella, i suposa de forma expressa el coneixement i l’acceptació de les condicions particulars i detalls dels serveis i/o productes adquirits.

 

Els productes s’enviaran a la persona les dades identificatius de la quan s’hagin indicat a la compra, i a l’adreça d’enviament que hagi estat informada pel client al efectuar la compra. NINET JOGUINES no realitza les entregues de forma directa, per tant, s’informa al client que les dades per la compra seran facilitades als tercers encarregats de realitzar l’entrega dels productes.

 

Els productes s’enviaran a l’adreça d’entrega que hagi proporcionat el client/usuari al realitzar la compra. Aquests productes seran entregats als tercers encarregats de realitzar l’entrega dels productes. Es sol·licita al client que revisi cuidadosament les dades proporcionades per a la correcta recepció de les seves comendes, qualsevol error a l’entrega per un error a les dades, incloent el cas de dades incompletes, podran comportar càrrecs addicionals de transport. No seran de la nostra responsabilitat els errors causat a l’entrega quan l’adreça introduïda pel usuari al formulari de comanda no sigui la correcta o s’hagi omès.

 

Tots els articles presents a la web indiquen l’estoc disponible. En cas de no disposar d’estoc per a una comanda sol·licitada, el client serà notificat a la major brevetat. Els terminis d’entrega indicats a cada producte poden variar per raons logístiques o de força major. En cas d’endarreriment s’informarà als usuaris tan bon punt es tingui coneixement.

 

El termini d’entrega del producte i l’àmbit geogràfic de repartiment del mateix s’especificaran en cada moment. El termini d’entrega començarà a comptar-se a partir del dia següent al de la finalització de la compra.

 

Els productes únicament s’entreguen en territori d’Espanya (península i Illes Balears), en cas de compres des del principat d’Andorra, posa’t en contacte amb el nostre servei d’atenció al client a ninet@ninetjoguines.com i podràs efectuar la recollida a La Seu d’Urgell.

 

El termini d’entrega pot variar entre les 24-72 hores des de la confirmació de la comanda. Les entregues sempre es realitzaran en dies laborables, i com NINET JOGUINES treballa amb diferents companyies de transport, es facilitarà al client un número de seguiment de la comanda per a que en tot moment puguin controlar i saber on està el seu paquet, i l’estat de l’entrega. NINET JOGUINES no es fa responsable dels possibles errors o endarreriments de les entregues, que seran responsabilitat directa de les companyies de transport.

 

NINET JOGUINES no serà responsable pels errors causat a l’entrega quan l’adreça de l’entrega indicada per l’usuari al formulari de comanda no sigui correcta o s’hagi omès.

 

Els terminis d’entrega dels productes poden variar per raons logístiques o de força major. En cas d’endarreriment, NINET JOGUINES informarà als usuaris tan bon punt tingui coneixement.

 

Cada entrega es considerarà efectuada a partir del moment en el qual l’empresa transportista posa el producte a disposició del usuari, que es materialitzarà a través del sistema de control emprat per cada companyia de transport. No es consideraran endarreriments en l’entrega aquells caos en que els productes hagin estat posats a disposició del usuari per part de l’empresa transportista dins del termini d’entrega pactat i no s’hagi pogut entregar per causa imputable al usuari. Així mateix, una vegada realitzats 2 intents d’entrega fallida a l’adreça indicada, per causes exclusivament imputables al usuari, NINET JOGUINES es reserva el dret a cancel·lar la comanda, prèvia comunicació d’aquesta circumstància al usuari, sense que aquest pugui reclamar novament l’entrega del producte en qüestió.

 

L’usuari haurà de comprovar el bon estat de la mercaderia rebuda davant del transportista. En el supòsit de que l’usuari detecti alguna incidència en el moment de l’efectiva entrega de la seva comanda (productes que manquen, deteriorats o inservibles, productes sense el seu embalatge interior o embalatge original en mal estat) ho haurà de notificar a NINET JOGUINES en el termini de 24 hores a comptar des de l’entrega, a través del Lloc Web, per email a ninet@ninetjoguines.com o per telèfon. Aquesta notificació és diferent al termini de 7 dies per desistir o retornar els productes conforme a les instruccions que estaran dins del paquet.

 

NINET JOGUINES no admetrà cap devolució de productes si la incidència no ha estat degudament comunicada a NINET JOGUINES dins del termini i a través dels mitjans establerts al efecte.

 

Les ofertes i descomptes tenen un termini de vigència determinat des de la seva compra, el qual dependrà de cadascun dels col·laboradors i dels serveis oferts. Aquest termini es farà constar a cadascuna de les ofertes i/o descomptes. En aquest sentit, l’usuari reconeix que és coneixedor del termini i de que transcorregut el termini de validesa, l’oferta o descompte en qüestió quedarà cancel·lada i, per tant, no podrà gaudir de la mateixa.

 

10. DEVOLUCIÓ/NS

Com a norma general NINET JOGUINES no admetrà devolucions transcorregut el termini de 7 dies hàbils.

 

 • Si el producte arriba equivocat o en mal estat: NINET JOGUINES disposa d’un servei de canvi gratuït per als productes que puguin arribar equivocats o en mal estat. Aquestes devolucions hauran de gestionar-se obligatòriament dins del termini de 7 dies hàbils des de la recepció del producte. En cas de que no disposem d’estoc del mateix producte en el moment de la devolució, se li enviarà un cupó que podrà utilitzar per a la compra de qualsevol producte de la nostra web, i ens posarem en contacte amb vostè quan tornem a tenir disponibilitat del producte per enviar-li un si encara el desitja.
 • Si desitja retornar el producte rebut: si el producte rebut no és el que desitja o si vol gestionar la devolució per un altre motiu diferent als previstos al apartat anterior, podrà efectuar la devolució dins dels 15 dies següents a la recepció el producte. El cost de la devolució correrà a càrrec del usuari. La devolució del import pagat es farà de la mateixa forma en que vostè va efectuar el pagament, i sempre amb posterioritat a la recepció del producte i desprès de verificar que es compleixen els requisis que s’indiquen en aquest apartat.

 

NINET JOGUINES es reserva el dret a refusar canvis o devolucions de productes que hagin estat oberts o desprecintats. Només s’acceptaran aquells que conservin el seu embalatge original i que no hagin estat fets servir.

 

NINET JOGUINES només acceptarà devolucions de productes si aquests reuneixen els següents requisits (a més a més de les condicions particulars que puguin indicar-se en relació a cada producte):

 

 • El producte ha de presentar un aspecte i condicions aptes per a la venda, s’ha d’entendre per aquestes condicions que no hagin estat manipulats ni utilitzats.
 • El producte ha de presentar el mateix estat en el que va ser entregat, és a dir, sense manipular, obrir o desprecintar; l’usuari ha de conservar l’embalatge i l’etiquetat original del producte, així com les instruccions, documentació i possibles accessoris.
 • L’enviament ha de realitzar-se fent servir la mateixa caixa o sobre en el qual va ser entregat el producte al usuari, o en el seu defecte, en algun embalatge similar que garanteixi que la devolució es farà en perfecte estat.
 • Haurà d’incloure dins del paquet la documentació de la devolució i una còpia de l’albarà d’entrega on hauran de marcar els productes retornats.

 

 • L’usuari no tindrà dret a desistir ni retornar els productes en els casos establerts a la normativa que sigui d’aplicació al producte i, en especial, tenint en consideració la naturalesa dels bens venuts, en els següents supòsits:
 • Productes clarament personalitzats, realitzats a mida o seguint unes especificacions concretes demanades expressament pel client i realitzades al efecte.
 • Productes que per la seva naturalesa, no poden ser retornats o puguin deteriorar-se.

 

NINET JOGUINES recomana al usuari revisar el producte rebut en el moment de l’entrega. S’ha de revisar l’estat i la quantitat de tots els productes de la seva comanda i en el seu cas, fer constar la disconformitat en aquell moment al transportista, i també si ho considera escaient per email al nostre servei d’atenció al client.

 

Per realitzar la devolució: vostè trobarà dins de la capsa on rebi el seu producte la documentació necessària i les instruccions que ha de seguir per gestionar la devolució. Una vegada NINET JOGUINES rebi el producte retornat, procedirà a la revisió tant del motiu de la devolució com del producte mateix, i procedirà de conformitat amb el que s’ha indicat anteriorment.

 

L’import econòmic serà reemborsat a través del mateix canal de pagament emprat en el moment de la compra (tarja, PAYPAL o transferència), donat lloc a un reemborsament igual al import complet de la compra una vegada s’hagi rebut el producte i verificat el motiu de la devolució i que el producte es troba en perfecte estat.

 

En cas de que vostè gestioni incorrectament la devolució i/o el motiu de la devolució sigui el previst als apartats 2 o 3 citats anteriorment, el client haurà d’abonar les despeses de la devolució. En aquest cas, una vegada verificats els productes retornats i el motiu d’aquesta devolució, se li notificarà per email i s’efectuarà la devolució del import pagat restant-li l’import del cost de la devolució, retornant al client l’import resultant.

 

La devolució dels productes gestionada directament per part del client/usuari, sense fer servir el conducte previst per fer-la, i sense la prèvia autorització expressa i per escrit de NINET JOGUINES, fent servir altres mitjans d’enviament fora del establert per NINET JOGUINES, no donarà dret al retorn del preu del producte ni del cost de les despeses de devolució.

 

NINET JOGUINES no admetrà cap devolució de producte fins que aquest no hagi estat degudament entregat al client/usuari. Així mateix, NINET JOGUINES no procedirà a la devolució del import, ni realitzarà cap altre enviament de productes fins que no es comprovi la recepció del estat del producte i del seu embalatge.

 

En cas de qualsevol dubte por contactar amb el nostre Departament d’Atenció al Client, per telèfon al 690802588 o per email a ninet@ninetjoguines.com

 

En cas d’haver subscrit un contracte d’assegurança opcional a través del Lloc Web, l’usuari tindrà dret a desistir del contracte d’assegurança dins del termini màxim que s’estableix a la Llei 22/2007, de 11 de Juliol, sobre comercialització a distancia de serveis financers destinats a consumidors.

 

11. GARANTÍA DE PRODUCTES

Una vegada transcorregut el període de 7 dies establert legalment per a l’exercici del dret de desistiment, en cas de productes defectuosos o no conformes, NINET JOGUINES derivarà al usuari al servei post-venda del fabricant per que pugui procedir a tramitar la seva incidència.

 

L’usuari podrà fer efectiva la garantia del producte de conformitat amb la normativa vigent sobre garantia dels productes de consum. El termini de garantia dels productes és de 2 anys.

 

Per fer ús de la garantia resulta imprescindible la conservació de l’albarà, factura o comprovant de compra de NINET JOGUINES.

 

L’usuari haurà de seguir el que s’indica al fulletó informatiu i/o a les instruccions per al correcte ús i instal·lació del producte, així com tota la informació relativa a la garantia.

 

La garantia comercial, la qual pot oferir-se addicionalment, és la que habitualment concedeix el proveïdor o el fabricant del producte. En aquest cas, la seva duració vindrà especificada i cap usuari podrà sol·licitar una garantia més amplia de la que s’indica.

 

La garantia no inclou les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulació indeguda, instal·lacions i/o utilització no conforme per part del usuari o qualsevol manipulació no efectuada per un servei tècnic quan procedeixi fer-ho així, ni materials sotmesos a un desgast pel seu ús normal. També queden exclosos de la garantia aquells productes que hagin estat modificats o reparats pel usuari o qualsevol tercer no autoritzat pel proveïdor o fabricant.

 

La garantia no serà d’aplicació als vicis aparents ni als defectes de conformitat del producte visibles al moment de l’entrega, per a la reclamació d’aquests s’haurà de procedir conforme al que s’ha indicat al apartat 9 o 10 anteriors.

 

En tot cas, la garantia no tindrà efectes als casos següents:

 • Si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la mateixa o del comprovant de la compra.
 • Si es manipula o repara el propi producte garantit sense coneixement del servei tècnic o de l’empresa responsable de la garantia.
 • Si no es conserva el comprovant de la compra ni l’albarà d’entrega.

12. VALS REGAL, DESCOMPTES I PROMOCIONS.

NINET JOGUINES es reserva el dret a entregar vals regal, descomptes o promocions als seus clients/usuaris. La utilització d’aquests vals regal, vals de descompte o promocions pot estar subjecta a imports mínims de compra o altres restriccions que estaran en tot moment informats al procés de compra i dependran de cada tipus de val regal.

 

L’excedent del val regal no es guardarà per futures compres, per tant, es recomana utilitzar el val regal en compres iguals o superiors al valor del mateix.

 

En cas de que l’usuari procedeixi a la cancel·lació de la seva compra, a la qual va emprar val(s) regal, NINET JOGUINES no realitzarà reemborsament de val real corresponent, tampoc serà possible la seva reactivació.

 

NINET JOGUINES podrà realitzar promocions puntuals que tinguin per objecte regular la assignació de vals real o descomptes a aquells usuaris que realitzin una determinada compra o en funció d’una determinada campanya promocional. En el supòsit de que una vegada efectuada la compra en qüestió, per part del usuari no arribi a carregar-se el val real assignat al seu compte, degut a algun tipus d’incidència al sistema operatiu, NINET JOGUINES només realitzarà la carrega del val corresponent una vegada s’hagi rebut l’avís de la incidència per part del usuari interessat. Així mateix, una vegada rebut l’avís i abans de procedir a l’assignació efectiva del val regal, NINET JOGUINES haurà de verificar el compliment de les condicions especifiques de la promoció, la intenció de compra i la no cancel·lació de la mateixa. No obstant, aquells avisos rebuts o processats per part de NINET JOGUINES desprès de la data de vigència del val regal en qüestió, es consideraran efectuades fora de les condicions de la promoció, no corresponen en aquest cas l’assignació del val regal al usuari.

 

 

13. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

NINET JOGUINES comercialitza productes que poden estar subjectes a marques registrades, per aquest motiu, queda expressament prohibit qualsevol us per part de tercers, de les mateixes o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui portar a confusió sobre el seu origen o titularitat, sense prèvia autorització per escrit de NINET JOGUINES i/o del titular dels drets de propietat intel·lectual, industrial o imatge que puguin correspondre.

 

Així mateix, el Lloc Web és un domini registrat per NINET JOGUINES; aquest domini no pot ser emprat, tret autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de NINET JOGUINES de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o del descrèdit de NINET JOGUINES.

 

NINET JOGUINES ostenta tots els drets sobre el contingut disseny i codi font d’aquesta pàgina web, i en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials, botons, arxius de software, combinacions de colors i dades que s’inclouen a la web.

 

S’adverteix als usuaris que aquests drets estan protegits per la normativa vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

 

En cap cas l’accés al Lloc Web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

 

Així mateix, i sense perjudici de lo anterior, el contingut d’aquesta web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d’aplicació tota la normativa espanyola, comunitària i internacional vigent en aquesta matèria.

 

Queda totalment prohibida la reproducció (excepte la descarrega temporal des del Lloc Web al disc dur del ordinador del usuari o als servidors proxy), la còpia, el ús, la distribució, la reutilització, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte de que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzat per NINET JOGUINES.

 

L’usuari s¡obliga a emprar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se a suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatius dels drets de NINET JOGUINES o dels seus titulars incorporats als continguts, així com als dispositius tècnics de protecció o qualsevol altre mecanisme de informació que puguin encloure’s als continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar per qualsevol mitjà aquesta informació.

 

NINET JOGUINES informa que no concedeix llicència o autorització implícita de cap mena sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directa o indirectament, amb els continguts inclosos a la web.

14. ACCÉS, ÚS I OPERATIVA DEL LLOC WEB

Els usuaris son integrament responsables de la seva conducta al accedir a la informació de la web, mentre naveguen a la mateixa, així com desprès d’haver accedit. L’usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi NINET JOGUINES relatives al Lloc Web. A aquests efectes NINET JOGUINES es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol tipus de comunicació a través del Lloc Web.

 

L’usuari es compromet a no emprar qualsevol dels continguts que NINET JOGUINES posi a la seva disposició, elaborat o no per NINET JOGUINES, publicat o no sota el seu nom de forma oficial, per desenvolupar activitats contraries a les lleis, a la moral o al ordre públic. Qui accedeixi al Lloc Web ha d’observar la legislació aplicable, els codis ètics o de conducta que puguin subscriure’s i les normes generals d’ús de la web. Conforme a aquests, s’abstindran de realitzar conductes que, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu:

 

 • Contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als tractats internacionals i a la resta del ordenament jurídic;
 • Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigradores, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contraries a la llei, la moral i els bons costums, generalment acceptats o al ordre públic;
 • Indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • Incorporin missatges delictius, violents, pornogràfics, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats o al ordre públic;
 • Indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor
 • Introdueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;
 • Siguin falses, ambigües, inexactes, exagerades o extemporànies, de forma que puguin induir a error sobre el seu objecte i sobre les intencions o prepòsits del comunicant;
 • Es trobin protegides per qualsevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars la autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o ha d’efectuar;
 • Violin els secrets empresarials de tercers;
 • Siguin contraries al dret al honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones
 • Infringeixen la normativa sobre el secret de les comunicacions;
 • Constitueixen publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixen competència deslleial;
 • Provoquin, per les seves característiques (com per exemple format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del servei o incompleixen els requisits tècnics o especificacions establertes per al accés al Lloc Web.

 

O en general qualsevol activitat que pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis o impedir el normal ús i gaudi per altres usuaris. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que NINET JOGUINES pugui patir com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions aquí determinades.

 

NINET JOGUINES es reserva el dret a actualitzar els continguts qual ho estimi convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés a la web a usuaris que facin un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen a les presents condicions d’accés i ús, sense que això generi en cap cas cap dret d’indemnització o rescabalament per a l’usuari al qual se li denegui l’accés.

 

NINET JOGUINES es reserva el dret a cancel·lar pagaments i/o comandes, així com entregues de productes en cas de que els seus sistemes de detecció de conductes presumiblement fraudulentes cataloguin les transaccions realitzades i/o el mitjà de pagament emprat com a susceptibles de ser considerades com a tal. NINET JOGUINES podrà compartir la informació que té del usuari, la qual inclou necessàriament les dades personals i l’historial de compres, entre altres dades, amb les autoritats competents, amb la finalitat de parar qualsevol activitat que pogués ser delictiva, i col·laborar en investigacions relatives a la prevenció del frau. Així mateix, en cas de que resulti necessari, NINET JOGUINES es reserva el dret de verificar per qualsevol mitjà que estimi oportú aquells comptes d’usuari que siguin objecte de sospita.

 

NINET JOGUINES informa que no garanteix:

 1. Que l’accés a la web i/o a les web d’enllaç sigui interromput o lliure d’error;
 2. Que el contingut o software al que els usuaris accedeixen a través de la web o de les web d’enllaç no continguin errors, virus informàtics o altres elements als continguts que puguin produir alteracions al seu sistema o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic o que causin altre tipus de dany;
 3. L’aprofitament de la informació o contingut d’aquesta web o webs d’enllaç que puguin tenir l’usuari per als seus propòsits personals.

 

 

15. RESPONSABILITAT DE NINET JOGUINES

En quant al contingut

NINET JOGUINES s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del Lloc web com a conseqüència de la informació continguda al Lloc Web.

 

Recordar que les descripcions dels productes o serveis oferts al Lloc Web es realitzen en base a la informació proporcionada pels col·laboradors de NINET JOGUINES.

 

Les fotografies o vídeos relatius als productes i serveis i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al Lloc Web de NINET JOGUINES son sobre els productes o serveis reals oferts i posats a la venda amb la finalitat de donar la major informació sobre el producte o servei i les seves característiques. No obstant, es fa expressa menció del seu caràcter divulgatiu i orientador, i que aquests manquen de caràcter exhaustiu, motiu pel qual:

 

 • NINET JOGUINES no garanteix l’exactitud de la informació de les fotografies i il·lustracions facilitades pels seus col·laboradors i, per tant, no assumeix la responsabilitat sobre la possible maca d’exactitud de les mateixes.
 • NINET JOGUINES refusa qualsevol responsabilitat sobre la informació no elaborada directament per NINET JOGUINES o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, al igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés als mateixos, de forma temporal o definitiva.

 

Part de la web pot tenir continguts publicitaris o estar patrocinada. Els anunciants o patrocinadors son els únics responsables d’assegurar-se de que el material enviat per a la seva incorporació al Lloc Web compleix amb es lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. NINET JOGUINES no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

 

 1. En quant als enllaços a altres pàgines web (links o hipervíncles)

Els enllaços introduïts al Lloc Web son de caràcter merament informatiu i, per tant, NINET JOGUINES no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d’aquests llocs web. En conseqüència, NINET JOGUINES declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, en especial de contingut, relatiu a aquestes pàgines.

 

 

 1. En quant als casos en que el Lloc Web sigui destinatari final del enllaç introduït en una altre página web

En relació al que es refereix als enllaços establerts per altres pàgines a aquest Lloc Web, així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitja establir qualsevol tipus d’enllaç amb destí al Lloc web de NINET JOGUINES haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

 • Haurà de sol·licitar i obtenir permís exprés i per escrit amb caràcter previ a realitzar l’enllaç
 • Només podrà dirigir a la pàgina d’inici
 • L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar al usuari a la pròpia adreça del Lloc Web
 • No es donarà cap tipus d’indicació errònia o incorrecta sobre el Lloc Web
 • Si es vol fer constar algun tipus de signe distintiu del Lloc Web, com marques, logotips i denominació, s’haurà de contar amb autorització prèvia i expressa per escrit.
 • El titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament a la reputació o bon nom de NINET JOGUINES.
 • Es prohibeix, tret autorització prèvia i expressa de NINET JOGUINES, donar d’alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de NINET JOGUINES, com la paraula clau “metatags” per la recerca de llocs web realitzada a través de cercadors.

 

NINET JOGUINES no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix en l’enllaç. L’establiment del enllaç no implica la existència de cap tipus de relació, col·laboració o dependència de NINET JOGUINES amb el titular d’aquella pàgina web.

16. GENERALITATS

NINET JOGUINES perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol forma d’utilització indeguda del seu Lloc Web exercint totes les accions civils i penals que puguin correspondre.

 

NINET JOGUINES es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a les seves pàgines web i/o a aquells serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris / consumidors que incompleixen les presents condicions d’accés i ús.

 

Els encapçalaments i títols dels diferents apartats de les presents condicions generals d’accés i ús son informatius, i no afecten, en cap cas a la interpretació, qualificació de les mateixes, ni amplien ni limiten els seus continguts.

 

En cas d’existir discrepàncies entre el que s’estableix en aquestes condicions generals d ‘accés i ús, i el que s’estableix a les condicions particulars de la contractació, prevaldrà el que s’estableix a aquestes darreres.

 

En el supòsit de que alguna disposició o disposicions d’aquestes Condicions Generals d’accés i ús fos(sin) considerat(des) nul(les) o inaplicable(s), total o parcialment, per qualsevol Jutjat, Tribunal i/o òrgan administratiu competent per fer-ho, la nul·litat o falta d’aplicabilitat no afectarà a la resta de les disposicions de les Generals d’accés i ús, les quals continuaran vigents sense modificació, ni tampoc afectarà a les condicions generals ni particulars de la contractació.

 

El no exercici o execució per part de NINET JOGUINES de qualsevol dels seus drets atorgats per les disposicions contingudes a les presents Condicions Generals d’accés i ús i/o a les condicions generals i particulars de la contractació, no implicarà en cap cas la renúncia a les mateixes, tret reconeixement exprés i acord per escrit en aquest sentit.

17. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS

NINET JOGUINES podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades aquestes modificacions en la mateixa forma que aquí apareixen les inicials i/o anteriors.

 

18. DURADA I VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS

Aquestes Condicions Generals d’accés i ús, així com les Condicions Generals i Particulars de la contractació estaran vigents mentre duri la seva exposició i no siguin modificades total o parcialment per noves redaccions. Les noves redaccions i/o les modificacions tindran vigència a partir de la seva publicació.

19 LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES.

Aquestes Condicions Generals d’accés i ús es regeixen per la Llei espanyola.

De conformitat amb l’article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), els contractes realitzats per via electrònics en els quals intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc on aquest tingui la seva residència habitual. Els contractes electrònics entre empresaris i professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats al lloc en el qual estigui establert el prestador del servei.

 

En cas de controvèrsia que es pugui derivar de les presents condicions generals i per a la resolució de conflictes, les parts es sotmeten, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur i/o jurisdicció que els hi pugui correspondre per matèria de domicili, als Jutjats i Tribunals corresponents al partit judicial de Terrassa.